* Prosba za déšť

Vydáno dne 16. 08. 2018

jezis3.jpgVe Vidnavě i v dalších farnostech otce Miroslava se modlíme za déšť. Pan farář nám předal modlitby i litanie od kněze P. Petra Hofírka, který modlitby za déšť sesbíral a pan kancléř Pavel Ramík je rozeslal do celé naší diecéze ostravsko-opavské.

 

Modlitby za déšť Přikryj, Pane, nebe oblaky
Přikryj, Pane, nebe oblaky
a obdaruj zemi deštěm.
Aby vydala trávu na lukách
a plodiny k potřebě lidí.
Zavlaž zemi svojí spravedlností
a tvojí milostí bude země nasycena.
Pane, vyslyš modlitbu mou
a volání mé ať k Tobě přijde.
 
Bože, v Tobě žijeme!
Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme!
   Dej nám přiměřeného deště, abychom byli dostatečně obdařeni tvými pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu věčnou.
   Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali ve svých úzkostech na tvou lásku a od veškerých protivenství byli Tebou chráněni.
   Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť  a vyprahlou půdu zavlaž dostatečně svou nebeskou rosou.
   Amen
 
Prosba o déšť
Dobrotivý Bože! Milostivě nám uděl potřebný déšť, aby se občerstvila vyprahlá půda, vydala svou úrodu a my, posíleni plody země, sloužili Tobě, Bože, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen
 
Litanie v čase sucha
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se,
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se,
Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.
 
Bože, náš nebeský Otče,          smiluj se nad námi
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu svatý,
Bože, v Trojici jediný,
 
Bože, Pane nebe i země,          smiluj se nad námi
Bože, v němž žijeme,
Bože, jenž prameny naplňuješ,
Bože, jenž řekám cestu určuješ,
Bože, jenž hranice moří stanovuješ,
Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,
Bože, jenž rosu a déšť ve své moci máš,
Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,
Bože, jenž jediný vznik a vzrůst dáváš,
Bože, jenž potřeby naše dobře znáš,
Bože, jenž o blaho naše dobrotivě dbáš,
Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,
Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme,
Bože Otče náš,
 
Ode všeho zlého            vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od nepříznivého počasí
Od palčivého vedra
Od záhubného sucha
Od neúrody a hladu
Od reptání proti Tvé prozřetelnosti
Od rouhání a zoufalství
Od věčné smrti
 
My hříšníci                prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil
Aby ses nad námi smiloval
Abys naši důvěru v Tebe upevnil
Abys pokryl nebe mraky
Abys svlažil pole a louky
Abys občerstvil vinice a sady
Abys napojil žíznivou zemi
Abys naplnil prameny a řeky
Abys dal, zachoval a požehnal úrodu
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.     3x
 
Modleme se:
Bože, který býváš hříchem rozhněván, ale pokáním usmiřován, shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás tresty svého hněvu, které jsme si zasloužili svojí hříšností.
 
Bože, jenž jsi vyvedl izraelskému lidu vodu ze skály, smiluj se také nad námi a sešli nám dostatečný déšť.
 
Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše pokorné prosby, jako jsi vyslyšel Eliáše. Svlaž žíznící zemi, pole, louky, sady a vinice vydatným deštěm, abychom mohli, zbaveni úzkostí, s vděčným srdcem velebit Tvoji dobrotu.
V Tebe doufáme, neboť tvé milosrdenství je nezměrné a tvá dobrotivost jako nevy-čerpatelný poklad.
Amen


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková