Modlitby

Modlitby

základní - osobní - růženec - litanie - k andělu st. - křížová cesta


Základní pravdy
Je jeden Bůh.
Bůh je nejvýš spravedlivý.
Jsou tři božské osoby.
Bůh se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.
Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.

Přikázání lásky
„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je s ním stejné : Miluj svého bližního jako sám sebe” (Mt 22,37-39).

Láska vzájemná
„Dávám vám nové přikázání : Milujte se navzájem; jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem” (Jan 13,34-35).

Láska k nepřátelům
„Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete děti svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým” (Mt 5,44-45).

Desatero Božích přikázání
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh . . . ” (Dt 5,6).
1. V jednoho Boha věřit budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.