Institut Krista Velekněze v Bílé Vodě
Institut Krista Velekněze
se sídlem Městys 1
Bílá Voda 790 69, okr. Jeseník

Institut Krista Velekněze je před:

- katolickou církví společností kněží, laiků a laických žen žijících ve světě. Cílem institutu je pěstovat a rozšiřovat úctu a lásku ke Kristu Veleknězi, přítomnému v Nejsvětějši Svátosti oltářní.
- státem dobrovolným sdružením lidí dle zák. čís. 83/1990 Sb., v platném znění (občanským sdružením) , kteří společným životem dle křesťanských zásad vytvářejí zázemí pro pomoc jedincům bez dostatečných rodinných a příbuzenských vztahů nutných k dosažení nebo udržení zdraví, duševní vyrovnanosti, případně harmonického vývoje.

Poslání Institutu Krista Velekněze:

Hlavním posláním organizace v sociální oblasti je pomáhat a dávat lásku těm, kteří jsou jakýmkoliv způsobem odsunuti na okraj společnosti.

„Milujte lidi takové, jací jsou. Čím méně si to zaslouží, tím víc je milujte. Nemilujte je podle velikosti jejich zásluh, ale podle velikosti jejich potřeb.“

Jde o spásu duší, těch kteří pomoc přijímají i těch kteří se starají a slouží .

Občanského sdružení Institut Krista Velekněze poskytuje sociální služby pro seniory v Bílé Vodě a Choryni.

Domov pro seniory  S.M.Stanislavy Ernstové v Bílé Vodě – pobytové zařízení s nepřetržitým provozem dle zák.čís. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění včetně souvisejících právních předpisů.

Posláním domova pro seniory S. M. Stanislavy Ernstové je vytvoření domova rodinného typu, kde se nikdo nebude cítit osamocen a vyloučen ze společenského prostředí. Klademe důraz na zajištění a naplnění fyzických, psychických, sociálních a spirituálních potřeb obyvatel. Poskytujeme pobytovou službu seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo nemají potřebné rodinné a sociální zázemí.

Soubor informací poskytovatele obsahuje:

- název poskytovatele: Dům S.M.Stanislavy Ernstové
- sídlo poskytovatele: Městys 1, 790 69 Bílá Voda
- kontakt na poskytovatele:
a) telefonní číslo: 00420 584 409 038
b) e- mail: ikvbv@seznam.cz
- právní forma poskytovatele: občanské sdružení
- název zřizovatele poskytovatele: Institut Krista Velekněze
- IČO poskytovatele: 70599858
- kapacita poskytovatele: 25 obyvatel
- statutární zástupce: Ing. Mgr. Marián Kuffa
- místo poskytované služby: Městys 81, 790 69 Bílá Voda u Javorníku
- druh poskytované služby: domovy pro seniory
- okruh osob (cílová skupina): senioři
- věková struktura cíl.skupiny: 
mladší senioři (55-80 let)
starší senioři (nad 80 let)
- čís.účtu: 17 296 0008/0300

Přílohy:
čís. 1- Základní činnosti - úkony péče
čís. 2 - Aktuální úhrada za pobyt a stravu
čís. 3 - Vzor smlouvy o poskytování služby soc.péče
čís. 4 – Cíle a poslání organizace
čís. 5 – Žádost do IKV Bílá Voda
čís. 6 - Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu

Příloha čís.1
Základní činnosti určené pro tuto službu jsou:
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně-terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- duchovní terapie
- poskytnutí základní ošetřovatelské a  zdravotnické péče

Příloha čís.2:
Úhrada za pobyt:
- jednolůžkový pokoj činí Kč 9.300,-/měs. (Kč 310,-/den)
- dvoulůžkový pokoj činí Kč 9.000,-/měs. (Kč 300,-/den)
V případě, že Váš příjem nebude dosahovat požadované částky za poskytovanou službu, přesto vám náleží zůstatek tzv.„kapesné“ ve výši 15% z příjmů (důchodu).

Příloha čís.3:
VZOR smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Bílá Voda

Příloha čís 4:
Cíle a poslání organizace.

Příloha čís. 5:
Žádost do IKV Bílá Voda

Příloha čís. 6:
Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu


fotogalerie