Slova otce biskupa Františka Václava nosíme ve svých srdcích

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 20. 02. 2022

biskup.JPGV sobotu 19.2.2022 jsme při mši svaté ve Vidnavě děkovali za život otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze. Otec Miroslav vzpomenul setkání s ním v Mariánských Horách v Ostravě, kdy jako bohoslovec strávil v rámci praxe na jeho faře hezké tři týdny, a to nejen při důkladném úklidu půdy a sklepa, kdy oba byli „černí jako kominíci.“
 
Otec biskup František byl pastýřem pro každého z nás, pečoval věrně o svou diecézi a na každém místě zanechával stopu, střípky Božího slova, která se usazovala jako semínka hluboko do našich srdcí. Každý, ať malý nebo dospělý, jeho slovům rozuměl a vždy byl povzbuzen ve víře v Krista Syna Božího. Vzpomínka na povzbudivá slova otce biskupa Františka, kdy promlouval k nám: 
 
V září roku 2006 zazněla prosba otce biskupa ministrantům: 
„Vytrvejte ve víře, takové bohatství přeji všem, protože je semenem, které pak v našich srdcích roste. Vytrvejte ve své víře, abyste mohli říkat: Pane Ježíši, mám tě rád. Pak služba u oltáře se stává radostí.“

V září 2007 při vizitaci ve farnosti Vidnava nás při mši svaté otec biskup povzbudil slovy: 
„Pán Ježíš byl ukřižován. Je to nekonečný projev Boží lásky k nám. Dívejme se s láskou na kříž, protože můj pohled pomáhá uzdravovat nejen mě, ale i společnost, ve které žijeme. Kříže jsou vidět skoro všude, je třeba vyprosit, aby kříž přitáhl ještě ty, kteří nevěří. Pán Ježíš je vyvýšen a všechno přitahuje k sobě. Pamatujme na všechny blízké, aby se nechali přitáhnout k nekonečné Lásce Boží.“
 
V květnu 2008 na prvním diecézním setkáním seniorů zaznělo: 
„Stáří je velkým darem pro tento svět. Předávejme svou víru druhým lidem a svou zkušenost. Víra má být darem pro druhé. Církev nám nabízí společenství, abychom nebyli sami. Člověk se potřebuje setkávat, povídat s druhými. Nezapomeňme, kde jsou dva nebo tři, tam jsem i já uprostřed nich, pak jsme církví Ježíšovou. Stáří je krásné, starší lidé mají co říct mladým, aby i nevěřící poznal, že starý člověk má v sobě něco neuvěřitelného. Panna Maria přijala poslání, které ji zvěstoval anděl. Uvědomme si, že i naše situace je poslání propracovat se k odpovědi Panny Marie: Ať se mi stane podle tvé vůle, přijímám svůj úkol.

V květnu 2009 při diecézním setkání rodin otec biskup řekl: 
„Pán Ježíš nám říká: Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Manželé, kteří si před Bohem slíbili lásku, úctu, věrnost mají zůstat spolu, být v Bohu. Každé nové stvoření, které vzniká v lůně matky, je Bohem dané. V rodině má důležitou úlohu matka, která vychovává a je prvním hlasatelem evangelia. Otec biskup vyzval všechny maminky, aby nezapomínaly na modlitbu se svými dětmi. Zůstat v Bohu je mít velkou naději, protože Bůh je schopen oživit i to, co je mrtvé. Bůh je Stvořitelem krásné země, do které vložil zákony, podle kterých máme žit."

V červenci 2011 při pouti děkanátu Jeseník otec biskup mluvil o rodinách, které v dnešní době zažívají krizi. 
„Manželé zapomínají, že jsou jedno tělo, jedna duše a že mají spolu žít do smrti. Nezapomínejme na společnou modlitbu v rodině. Je důležité každý den se obracet na naše „známé v nebi“ – křestního patrona, biřmovacího, anděla… To je cesta budoucnosti Tajemného Těla Kristova v tomto světě.“


V dubnu 2010 Missa Chrismatis – Zelený čtvrtek. Otec biskup povzbudil své kněze slovy: 
„Hlásejte radostnou zvěst těm, kteří jsou spoutáni hříchem, aby poznali, jak dobrý je Bůh, který dělá vše pro naši spásu. Svět by kolem nás měl poznat radost ze života, která dnes schází… Důležité je chránit kněžství, posvěcovat prostředí, ve kterém žiji a dávat požehnání."