Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého - Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. AMEN

 

Domů

 

Základní modlitby
Osobní modlitby
Modlitba růžence
Litanie
K andělu strážnému
Křížová cesta
o svatých

 

Modlitby

 

Základní pravdy

Je jeden Bůh.
Bůh je nejvýš spravedlivý.
Jsou tři božské osoby.
Bůh se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.
Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.

Přikázání lásky

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je s ním stejné : Miluj svého bližního jako sám sebe” (Mt 22,37-39).

Láska vzájemná

„Dávám vám nové přikázání : Milujte se navzájem; jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem” (Jan 13,34-35).

Láska k nepřátelům

„Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete děti svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým” (Mt 5,44-45).

Desatero Božích přikázání

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh . . . ” (Dt 5,6).
  1. V jednoho Boha věřit budeš.
  2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
  3. Pomni, abys den sváteční světil.
  4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
  5. Nezabiješ.
  6. Nesesmilníš.
  7. Nepokradeš.
  8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
  9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.
 

NAVRCHOLU.cz