Archanděl Michael

     Michael, jeden ze tří andělů stojících před trůnem Božím je ve Zjevení svatého Jana líčen jako velitel vítězných nebeských vojsk v bitvě proti Satanovi a jeho silám. Bůh ho poslal, aby vypudil Lucifera, který vedl vzpouru mezi anděly. Michael je zpravidla ztotožňován s „andělem Páně” Starého zákona, který byl ochráncem Izraele.
     Michael je také andělem, který přijímá duše zesnulých a váží je. Pro tuto činnost se stal patronem obchodníků s potravinami a zaměstnanců obchodních středisek.
     Mnohokrát se lidem zjevil, poprvé v pátém století na Monte Garganu v Itálii. Zjevení, ke kterému došlo v osmém století, zavdalo podnět k založení opatství Mont-Saint-Michel v Normandii.

Svátek : 29.září (nyní společně s Gabrielem a Rafaelem).
Kult : Vznikl na Východě, na Západ se začal šířit od pátého století.
Dále je patronem : bitev, bezpečnostních sil, výsadkářů, rentgenologů a odborníků na radioterapii, umírajících.
Atributy : váhy, drak, meč.

Archanděl Gabriel

     Archanděl Gabriel se v Bibli objevuje celkem čtyřikrát, pokaždé v úloze Božího posla, proto se také stal patronem diplomatů, kteří jsou právě tak jako on nositeli poselství.
     Ve starém zákoně vysvětluje Danielovo vidění a také prorokovi oznamuje, kdy k němu přijde Mesiáš. V Novém zákoně Zachariášovi předpovídá, že se mu narodí jeho syn Jan Křtitel. Gabrielovou hlavní úlohou však bylo to, že ho Bůh vyslal k Marii : „ ... počneš ve svém lůně a přivedeš na svět syna a dáš mu jméno Ježíš.”

Svátek : 29.září (dříve 24.března).
Kult : V Římě i po celém křesťanském světě patrný už v počátečním období šíření víry. Poprvé byl vzýván v sedmém století.
Dále je patronem : telekomunikací, televize, rozhlasu, pošt, filatelistů.
Atributy : kopí, štít, lilie.
 

Archanděl Rafael

    

     Svatý Rafael, ukazatel Boží lásky, poráží ducha nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Pomáhá nám, abychom pod dohledem Neposkvrněné a s její pomocí se stali čistí na těle i na duši a poráželi hřích smilství. Svatý Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Svatý Rafael nám pomáhá rozeznat pravou lásku od lásky prchavé. Jemu a jeho andělům je svěřena svátost Ducha Svatého – biřmování. Jako strážce biřmování a sluha Ducha Svatého odívá nás šatem planoucí lásky.
     Archanděl Rafael provázel mladého Tobiáše na jeho cestě. Je patronem cestujících, uprchlíků, lékařů, mládeže, snoubenců a kněží. Vyprošuje milost moudrosti, intelektu, rady, síly, zbožnosti a svaté bázně Boží.

     Máme ho vzývat při důležitém rozhodování, na cestách, před operací, proti závadným pokrmům a lékům a proti každému nedostatku lásky.

Svatý Rafaeli, archanděle,
přijď a provázej nás svou pomocí.
Rozmnož v nás svou sílu a svou lásku.
Dej, ať láska k Bohu a k Neposkvrněné
vítězí v našich srdcích
proti nenávisti a nečistotě světa.