* Na Roklinách jsme při mši svaté děkovali za opravy kaple Narození Panny Marie

Vydáno dne 12. 08. 2018

rokliny_novy.jpgJiž v pátek odpoledne 10.8.2018 přijeli z Německa autobusem rodáci z Černé Vody, aby spolu s námi prožili radost z obnovené kaple Narození Panny Marie na Roklinkách. Po prohlídce kaple, kde je přivítal pan starosta Zdeněk Beťák, se od 18:30 hod. konalo na hřišti za Základní školou posezení občanů Černé Vody s německými rodáky. K tanci a poslechu zahrál pan Zápeca, nechybělo občerstvení.
 
V neděli 12.8.2018 od 10:00 hod. se konalo slavnostní otevření kaple Narození Panny Marie na Roklinách a děkovná mše svatá. Obecní úřad zajistil svoz autobusem, což mnozí rádi využili, sešlo se nás mnoho a všichni jsme žasli nad krásnou kaplí, která se podařila obnovit.


Přítomen byl Milan Horáček, poslanec Abgeordneter Bundestag- Evropský parlament. Pozvání přijali starostové z okolních vesnic, s německými rodáky přijel diakon (jáhen) Kurt Reinelt z Nürnbergu. Z Tv Noe zavítal do Roklin externí spolupracovník Jiří Golec. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Miroslav Kadlec, farář z Vidnavy. Zpěvem a hudbou provázela schola z Vidnavy.
 
V úvodu mše svaté pan starosta Zdeněk Beťák přítomné přivítal a poděkoval všem, kteří se podíleli na opravě kaple. Vzpomenul bohatou historii kaple na Roklinách, její dějiny sahají k roku 1769, je majetkem obce Černá Voda a zároveň kulturní památkou. První větší oprava se uskutečnila kolem roku 1978, kdy se dokonce uvažovalo o celkové demolici. Naštěstí se oprav ujal tehdejší místně příslušný farář s farníky a svépomocí se jim podařilo kapli opravit. Od roku 2008 se začalo vážně uvažovat o kompletní rekonstrukci kaple a zjišťovali se možnosti získání finančních prostředků z různých dotačních titulů. Začátkem roku 2016 obecní zastupitelstvo rozhodlo, že nechá vypracovat projektovou dokumentaci kompletní opravy kaple, touto prací byl pověřen pan Ing. arch. Luboš Mutňanský. Na projektu dále spolupracovala paní Marie Paděrová, která se ujala administrace celého projektu, včetně podání žádosti o dotaci a realizaci výběrového řízení na zhotovitele oprav. Na konci srpna 2017 obdržela obec Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 700.000,- Kč. V listopadu 2017 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele oprav, kde byla vybrána firma Stavby a reality STAR spol. s.r.o. se sídlem v Javorníku. Rekonstrukcí prošly omítky jak vnější tak vnitřní, celá kaple byla obkopána a chybějící základy byly dobetonovány. Obvodové zdivo bylo ošetřeno chemickou injektáží proti vlhkosti, střešní konstrukce očištěny a zdravé trámy naimpregnovány, poškozené kusy byly nahrazeny. Věžičku se zvoničkou jeřáb z kaple sejmul a byla kompletně zrekonstruována včetně samotného zvonu a kříže. Věžička dostala nový měděný povrch. Dále byla vyměněna kompletně střešní krytina, svody i oplechování. Opravou prošla podlaha, kdy byla odstraněna dlažba a bylo odkopáno 50 cm podkladu. Pod novou dlažbou je štěrkové podloží a po obvodu jsou nainstalovány odvětrávací průduchy. Nad rámec projektu byla do kaple přivedena elektřina, opraven památník padlých a prostor před kaplí byl vydlážděn. Finančně se na akci podílely: Obec Černá Voda, Ministerstvo zemědělství, Spolek německých rodáků z Černé Vody, německá nadace Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V. a někteří obyvatelé Černé Vody. Celkové náklady byly 2 100 000 Kč.
 
Pan starosta informoval, že při opravách se v mobilním oltáři našla latinsky psaná listina (viz.foto), ve které je psáno: V roce 1858, 19. října jsem já, Bernhard Bogedain, ( titulární) biskup z Hebronu a světící biskup  a duchovní z Wroclawi vysvětil tento přenosný oltář a vložil do něho relikvie svatých mučedníků Benedicta a Fidelise. V tomto roce slavíme 160 let od vysvěcení.
 
Po panu starostovi vystoupil pan Horáček a vyjádřil radost z dobře vykonaného díla. Následně němečtí rodáci předali panu starostovi 100 000 Kč jako příspěvek na opravu kaple.
 
Mše svatá byla sloužena v jazyce českém i německém.  Otec Miroslav poděkoval panu starostovi i těm, kteří přispěli k opravě kaple. „Vše dobré je od Boha, i když si to někdy neuvědomujeme“ řekl. Vyzdvihl pana starostu, který rekonstrukci dotáhl do všech možných maličkostí. Například navedená elektrika, díky které svítí světla a hrají varhany nebo dlažba v kostelíku i venku. Vyzdvihl víru, která nikdy ve světě nezanikne. Promluvil o Panně Marii, která navštívila svou příbuznou. Alžběta rozpoznala, že je Maria požehnaná mezi ženami a že v sobě nosí Dárce života. Byla napojená na duchovní svět. Otec Miroslav vyjádřil prosbu, abychom se i my v obnovené kapli napojovali srdcem na duchovní svět, který prohlubuje víru, dává poznání a sílu ke konání dobrých věcí na zemi.
A pár děkovných slov pronesl také jáhen v německém jazyce.
 
Na závěr mše svaté zazněla německá píseň Ein Haus voll Glorie schauet a po ní následovala píseň Sbohem má radosti.
 
Před kostelem bylo připraveno bohaté pohoštění. Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS