Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

Vydáno dne 21. 06. 2017

bt_javornik1.jpgTuto slavnost, dříve slavnost Božího Těla ustanovil papež Urban IV, na kterého velmi silně zapůsobil zázrak, jenž se udál v malém městečku Bolsena blízko Říma. Jednou, když kněz sloužil mši svatou, zapochyboval při pozdvihování eucharistického chleba, zda-li v tom bílém chlebu je přítomen Pán Ježíš nebo nikoliv. Sotva na to pomyslel, Hostie se začervenala a začaly z ní stékat kapky krve.


Kněz se zaraženě díval na to, co se stalo. Dlouhou chvíli stál s pozdviženou Hostií, která krvácela. Když si toho všimli ostatní přítomní, začali strachem křičet, což způsobilo, že se kněz probral. Chtěl Hostii položit na korporál, ale ten byl celý mokrý od krve. Na tuto krev se pak díval papež Urban IV. Do dnešního dne se zkrvavený korporál s Bolseny uschovává v katedrále v Orvietto a v Bolseně se můžete podívat na stopy krve na kamení, na němž se sloužila mše svatá. Boží Tělo, znamená Tělo Ježíše Krista, Božího Syna. Svátek Božího Těla, tedy svátek Nejsvětější Svátosti připadá na Zelený čtvrtek. Protože tento den je pro nás dnem smutečním kvůli zatčení a umučení Ježíš Krista, papež Urban IV, velký ctitel Ježíše přítomného v Nejsvětější Svátosti ustanovil zvláštní svátek, svátek Božího Těla, abychom mohli vzdát náležitou úctu Pánu Ježíš přítomnému ve Svátosti Oltářní a projevili vděčnost za jeho svátostnou přítomnost, za to, že je uprostřed nás a živí nás svým Tělem, pokrmem, který dává věčný život.

V neděli 18. června 2017 v 9:30 hodin se společně farnosti Javorník a Uhelná sešly v javornickém kostele Nejsvětější Trojice, aby se zúčastnily této slavnosti. Celebrující P. Josef Bernard Ondruš, SDS sloužil mši svatou za obě farnosti a její živé i zesnulé členy. 

V kázání mluvil otec Josef o Eucharistickém Kristu. Pán Ježíš nám daruje sám sebe. Díky přijímání jeho Těla a Krve dorůstáme k božskému životu a životu věčnému. Právě při poslední večeři s apoštoly nejprve umývá všem nohy, potom jim dává sám sebe pod způsobou chleba a vína a dokončuje to slovy: „To čiňte na mou památku.“ Nejde o to, abychom doslovně umývali bližním nohy, ale díky svátosti eucharistie dostáváme sílu v duchu lásky pomáhat a sloužit bližním. 

Po mši svaté byla vystavena Nejsvětější svátost oltářní na obětním stole, který soužil jako první oltář. Po písni“ Andělský chlebe…“ a modlitbě jsme se procesím vydali k druhému a následně třetímu oltáři, které byly venku na bočních stranách kostela. Děti, které na slavnost Nejsvětější Trojice přijaly poprvé svátost eucharistie, nesly košíky naplněné květními lístky, které házely pod nohy a dělaly tak krásný přírodní koberec pro svátostného Krista. Zpívala se píseň „Ježíši Králi…“ Před vstupem do kostela otec Josef požehnal městu. Jako poslední oltář sloužil opět obětní stůl v kostele. U něj jsme se pomodlili litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a přijali svátostné požehnání.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: MG, foto: AG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS