Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Velikonoce ve farnosti Javorník

Vydáno dne 19. 04. 2017

velik_javornik1.jpg„A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.“

K nejposvátnější části liturgického roku patří velikonoční triduum neboli třídění, které začíná slavnostní mší svatou na Zelený čtvrtek, pokračuje obřady Velkého pátku a Bílou sobotou. Vrcholí velikonoční vigilií a nedělí Zmrtvýchvstáním Páně. Je to oslava velikonočního tajemství Kristova, jeho utrpení, smrti a vzkříšení.


Mše svatá na Zelený čtvrtek byla sloužena v 18:00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice. Celebroval P. Josef Bernard Ondruš, SDS. Uvědomovali jsme si, jaký veliký dar v podobě Těla a Krve – Eucharistie - nám Pán Ježíš zanechal. Jak moc znamená každý z nás v Jeho očích. A přitom On – Boží syn – si dokázal uvázat lněnou zástěru a umýt učedníkům nohy. Přišel na tento svět ne, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil. A tak nám všem dává příklad. 

Po mši svaté byla přenesena Nejsvětější svátost oltářní do svatostánku na bočním oltáři. Výzdoba kolem oltáře nám připomínala Getsemanskou zahradu, kde jsme si společně připomněli, jak se Pán Ježíš pro nás krví potil. Otec Josef přečetl úryvek z evangelia sv. Matouše (Mt 26,36-56) a pomodlili jsme se desátek Růžence – který se pro nás krví potil. Zpívali jsme postní písně a závěrem mohl každý sám u Nejsvětější svátosti adorovat.

Na Velký pátek byly dopoledne kněžím rozvezeny svaté oleje, které otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz posvětil na Zelený čtvrtek. 

Obřady začaly křížovou cestou v 14:30 hodin, kterou vedl otec Josef. Při  jednotlivých zastaveních jsme si mohli uvědomit, jaká trpká muka kříže musel můj Spasitel pro nás podstoupit. V 15:00 hodin pokračovaly obřady čteními, pašijemi, přímluvami, uctíváním svatého kříže, přijímáním a adorací u Božího hrobu. Jelikož na Velký pátek začala Novéna k Božímu milosrdenství, pomodlili jsme se na závěr obřadů Korunku k Božímu milosrdenství.

Na bílou sobotu byl kostel otevřený od 15:00 hodin, kde přítomní farníci pokračovali v modlitbě Novény k Božímu milosrdenství. Pak již byla tichá adorace, která trvala do slavnostní vigilie Vzkříšení. 

V 19:00 hodin se věřící s celebrujícím knězem P. Mgr. Krzysztofem Ryzkem, SDS shromáždili u hlavního vchodu kostela, kde byl požehnán paškál na rok 2017.  Ve třech zastaveních jsme zpívali „Světlo Kristovo – sláva Tobě Pane.“ Po liturgických textech ze starého zákona, zazněla očekávaná slavnostní „Gloria“, kdy se kostel rozzářil světlem za zvuků zvonků a varhan. Po evangeliu a homílii si všichni přítomní od paškálu rozsvítili své svíce a obnovili křestní slib. Byla posvěcena voda a na závěr mše svaté také pokrmy, které si místní k tomuto účelu přinesli.

Na neděli Zmrtvýchvstání Páně byla sloužena mše svatá v 9:30 hodin, ve skoro zaplněném javornickém kostele, otcem Krzysztofem. Mše svatá byla sloužena za paní Anežku Tazbírkovou, která se v těchto dnech dožívá požehnaných 95 let. Přejeme jí hodně zdraví a Božího požehnání … 

Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, svým zmrtvýchvstáním jsi přemohl smrt. Sestoupil jsi do říše smrti a všechno mrtvé ve mně jsi uchopil do svých rukou, abys to znovu uvedl do světla života. Odvalil jsi kámen, který mě tíží a brání mi žít. Přeťal jsi pouta, která mi nedovolují volně se pohybovat. Vstal jsi z mrtvých a dáváš mi jistotu, že i já mohu vstát spolu s tebou z hrobu vlastního strachu, z hrobu své temnoty a rezignace. Ty ses po svém zmrtvýchvstání nejprve ukázal Marii Magdaléně a oslovils ji jménem. V setkání s tebou zakusila, že láska odnímá smrti její moc. Dej mi uvěřit, že i mně ve smrti vyjde vstříc tvé slovo lásky. Dej mi důvěru v to, že kdekoliv nás rozděluje svár, tam slovo lásky vnáší nový život. Dej mi dnes účast na svém zmrtvýchvstání, ať přistupuji k druhým lidem zpříma a s nadějí, protože také v nich je tvá láska silnější než smrt. Amen


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: MG, foto: AG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS