Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Poutní mše svatá k Nejsvětější Trojici v Javorníku

Vydáno dne 27. 05. 2016

javornik1.jpgV neděli dne 22. května 2016 jsme slavili svátek zasvěcení javornického kostela Trojjedinému Bohu Otci, Synu i Duchu svatému. Před zahájením bohoslužby celebrující duchovní otec P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS přivítal všechny zúčastněné poutníky z okolí, sousedních farností i místní farníky. Poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách tohoto slavnostního setkání, abychom při společné bohoslužbě mohli nejen slavit, ale zároveň děkovat našemu Patronu a Ochránci za všechna dobrodiní a milosti.


Stejně tak i našim předkům, kteří po dostavbě tento chrám svěřili pod ochranu samotného Stvořitele, který nás neustále zahrnuje svým milosrdenstvím a láskou. 

Po vyzpívání chvalozpěvu a vstupních modlitbách jsme se mohli zaposlouchat do slov čtených nejprve z úryvku knihy Přísloví (8,22-31), o početí Moudrosti. /cituji/ Toto praví Boží Moudrost: „Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve než povstala země………den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi.“/konec citace/

Ve druhém čtení z listu sv. apoštola Pavla Římanům (Řím 5,1-5), pozorní účastníci bohoslužby mohli slyšet, že k Bohu máme vírou přístup skrze Krista v lásce, která je nám vylita skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

V závěru úryvku z Janova evangelia (Jan 16, 12-15), které jsme slyšeli z úst koncelebrujícího P. Josefa Bernarda Ondruše, SDS,/cituji/ Ježíš říká svým učedníkům: „… až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy,… oznámí vám, co má přijít,… Všechno, co má Otec, je moje, proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ /konec citace/ 

V kázání otce Krzysztofa jsme byli seznámeni s hlubokými myšlenkami sv. Řehoře z Nazianzu (4. stol.), a současníka Raniero Cantalamesse. Myslím, že nejenom mne, ale i řady přítomných se dotkla slova z úryvku: Život pod vládou Kristovou Raniero Cantalamesse. Cituji: „Z čeho má dítě větší radost a co mu dává větší jistotu, než vzájemná láska tatínka a maminky? Ta má pro něj nevědomky větší význam než fakt, že ho oba milují. Tatínek a maminka mohou každý zvlášť dítě milovat, jak jen chtějí, ale pokud se nemilují navzájem (a k tomu, bohužel, často dochází), nic nemůže dítěti zabránit, aby si v hloubi duše nebylo láskou nejisté a proto nešťastné. Dítě nechce být milováno nějakou zvláštní láskou, odděleně, ale chce být připuštěno do lásky, jíž se milují otec s matkou, protože ví, že z ní vzniklo. A to je velké zjevení: osoby Nejsvětější Trojice se milují nekonečnou láskou a dovolují nám se z jejich lásky těšit.“ Věřím, že k tomu není co dodat, že téměř každý se v těchto slovech našel a má ve svém životě neustále co vylepšovat či napravovat.

Po svátostném trojím požehnání vybídl duchovní otec všechny přítomné k posezení a malému pohoštění, které se konalo u fary. Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli jak pečením, tak zajišťováním spokojenosti všech zúčastněných.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: A.R., MG, AG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS