Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Měsíc květen ve farnosti Javorník

Vydáno dne 04. 06. 2015

Měsíc květen, měsíc „Lásky“, jsme zahájili prvomájovou pobožností k uctění Panny Marie, matky Božího Syna. V tento den byla mše svatá zasvěcena sv. Josefu Dělníkovi, který přijal Ježíše do svého života stejně ochotně jako jeho snoubenka Marie. Josef, tesař, se stal ochráncem všech pracujících i jejich rodin a má 1. května svůj zvláštní svátek jako Dělník s připomínkou potřeby uskutečňování míru ve společnosti.


Každý den v průběhu celého měsíce po svátostném požehnání v závěru bohoslužby jsme se dozvídali z knihy Posvěcování života podle vzoru a za pomoci Panny Marie od Marie Mladé o životě Panny Marie s Ježíšem, o jejím provázení svého a zároveň Božího Syna i o jejím chápání a pokorném přijímání tohoto náročného údělu. Poté následovaly loretánské litanie k oslavě Boží Matky.
  
O týden později, 8. května, jsme při mši svaté mohli být účastni oslavy Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
 
V následujícím týdnu ve středu 13. května jsme si osvěžili v paměti opakovaná zjevení Panny Marie třem dětem ve Fatimě (celkem 6x, až na 1x vždy 13. dne v měsíci), její naléhavé prosby o modlitby za obrácení hříšníků. Maria rovněž vyzývá k pokání, chce jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku, které on učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu. Účelem Mariiny návštěvy bylo chránit lidstvo před zlem, které na sebe svými hříchy přivolává. Zejména chránit lidi před peklem. K tomu mají napomáhat oběti, modlitba růžence i uctívání jejího Neposkvrněného srdce, jak si přeje její Syn. To všechno má podporovat i vytvořené poutní místo kolem kaple, kterou požadovala vystavět. Všechna od ní sdělená tajemství se vyplňují.  
  
Nedělní bohoslužba 17.5. byla zasvěcena Slavnosti NANEBEVSTOUPENÍ PÁNA JEŽÍŠE. Připomenuli jsme si průběh událostí i Ježíšův příslib. Toto nedělní odpoledne bylo v kostele vyhrazeno pro maminky a babičky, ale byli pozváni i další rodinní příslušníci.  S týdenním zpožděním si malí zpěváčci – „Dětská schola“ – připravili pásmo písní k oslavě Dne maminek. Těmito písněmi přišli maminkám i babičkám poděkovat za péči, lásku a starostlivost, kterou od nich denně dostávají.
 
Následující neděli Slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO jsme završili radostné velikonoční období oslav tajemného Vzkříšení Pána Ježíše. Neznamená to však, že my, křesťané, upadneme do hlubokého spánku, naopak, je to pro nás výzva, abychom byli Božímu Synu stále nablízku a s pokorou a úctou Jej přijímali do každodenního života.
 
Věřím, že tomu bude tak i u dětí, které v neděli dne 31. května při poutní mši svaté přistoupily k PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ. Náš kostel, zasvěcený Nejsvětější Trojici, tak po dvouleté pauze přivítal hned šest dětí, které poprvé poznaly ten nejtěsnější kontakt s Živým Božím Synem. Duchovní rozměr této svátosti jistě zcela úplně nechápou v plném rozsahu svého působení, záleží však na nás, rodinách těchto dětí, našem společenství, jak budeme ochotni a schopni na této cestě s Ježíšem děti provázet.
 
Foto z prvního svatého přijímání 


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: A.R., foto: AG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS